دنیا ی عجیب داریم !!!  

دنیای عجیبی داریم !!!یکی رو میبینی یه عمری تو راه خلاف بوده بعد اخر عمری میشه از اولیای الهی !!! مثل حر !یکی رو میبنی یه عمری تو حوزه ی علمیه بوده اخر عمری دست شیطان هم از پشت میبنده ! و از شیطان هم بدتر میشه !!! مثل سروش !ازاون طرف وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی ، همه خودشونو عاقل میدونن و بقیه افراد را فاقد بصیرت و درایت خود میبینند !!! و بقیه رو اهل جهنم میبینن و خودشون رو وسط بهشت !!! مخصوصا در ادیان های مختلف!!!یکی دیگه رو میبینی که تو اوج جوانی و در به

ادامه مطلب  

دنیا ی عجیب داریم !!!  

دنیای عجیبی داریم !!!یکی رو میبینی یه عمری تو راه خلاف بوده بعد اخر عمری میشه از اولیای الهی !!! مثل حر !یکی رو میبنی یه عمری تو حوزه ی علمیه بوده اخر عمری دست شیطان هم از پشت میبنده ! و از شیطان هم بدتر میشه !!! مثل سروش !ازاون طرف وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی ، همه خودشونو عاقل میدونن و بقیه افراد را فاقد بصیرت و درایت خود میبینند !!! و بقیه رو اهل جهنم میبینن و خودشون رو وسط بهشت !!! مخصوصا در ادیان های مختلف!!!یکی دیگه رو میبینی که تو اوج جوانی و در به

ادامه مطلب  

دنیا ی عجیب داریم !!!  

دنیای عجیبی داریم !!!یکی رو میبینی یه عمری تو راه خلاف بوده بعد اخر عمری میشه از اولیای الهی !!! مثل حر !یکی رو میبنی یه عمری تو حوزه ی علمیه بوده اخر عمری دست شیطان هم از پشت میبنده ! و از شیطان هم بدتر میشه !!! مثل سروش !ازاون طرف وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی ، همه خودشونو عاقل میدونن و بقیه افراد را فاقد بصیرت و درایت خود میبینند !!! و بقیه رو اهل جهنم میبینن و خودشون رو وسط بهشت !!! مخصوصا در ادیان های مختلف!!!یکی دیگه رو میبینی که تو اوج جوانی و در به

ادامه مطلب  

دنیا ی عجیب داریم !!!  

دنیای عجیبی داریم !!!یکی رو میبینی یه عمری تو راه خلاف بوده بعد اخر عمری میشه از اولیای الهی !!! مثل حر !یکی رو میبنی یه عمری تو حوزه ی علمیه بوده اخر عمری دست شیطان هم از پشت میبنده ! و از شیطان هم بدتر میشه !!! مثل سروش !ازاون طرف وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی ، همه خودشونو عاقل میدونن و بقیه افراد را فاقد بصیرت و درایت خود میبینند !!! و بقیه رو اهل جهنم میبینن و خودشون رو وسط بهشت !!! مخصوصا در ادیان های مختلف!!!یکی دیگه رو میبینی که تو اوج جوانی و در به

ادامه مطلب  

دنیا ی عجیب داریم !!!  

دنیای عجیبی داریم !!!یکی رو میبینی یه عمری تو راه خلاف بوده بعد اخر عمری میشه از اولیای الهی !!! مثل حر !یکی رو میبنی یه عمری تو حوزه ی علمیه بوده اخر عمری دست شیطان هم از پشت میبنده ! و از شیطان هم بدتر میشه !!! مثل سروش !ازاون طرف وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی ، همه خودشونو عاقل میدونن و بقیه افراد را فاقد بصیرت و درایت خود میبینند !!! و بقیه رو اهل جهنم میبینن و خودشون رو وسط بهشت !!! مخصوصا در ادیان های مختلف!!!یکی دیگه رو میبینی که تو اوج جوانی و در به

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1