دروغ دیدم  

منم یه روز عزیزی داشتم***منم برو و بیای داشتم***همش تو خونه تنها نبودم***بال و پر و شوقی داشتم***خنده داشتم فراون***لال نبودم و حیرون***دلی سالم و آبی داشتم***ذهنی خلوت و بهاری داشتم***شبام نفرین و شکایتی نداشت***روزام خوابای طولانی نداشت***منم حرف دروغو راست شنیدم***منم حرف راستمو دروغ دیدم***به هم میگفت قهرمان***میگف یه دونه ای تو جهان***میگفت فرشته ای از آسمون***قدر تو میدونم مهربون***منم میگفتم تو تاج سری***من هر چی باشم***تو از من بالاتری

ادامه مطلب  

دروغ دیدم  

منم یه روز عزیزی داشتم***منم برو و بیای داشتم***همش تو خونه تنها نبودم***بال و پر و شوقی داشتم***خنده داشتم فراون***لال نبودم و حیرون***دلی سالم و آبی داشتم***ذهنی خلوت و بهاری داشتم***شبام نفرین و شکایتی نداشت***روزام خوابای طولانی نداشت***منم حرف دروغو راست شنیدم***منم حرف راستمو دروغ دیدم***به هم میگفت قهرمان***میگف یه دونه ای تو جهان***میگفت فرشته ای از آسمون***قدرتو میدونم مهربون***منم میگفتم تو تاج سری***من هر چی باشم***تو از من بالاتری

ادامه مطلب  

دروغ دیدم  

منم یه روز عزیزی داشتم***منم برو و بیای داشتم***همش تو خونه تنها نبودم***بال و پر و شوقی داشتم***خنده داشتم فراون***لال نبودم و حیرون***دلی سالم و آبی داشتم***ذهنی خلوت و بهاری داشتم***شبام نفرین و شکایتی نداشت***روزام خوابای طولانی نداشت***منم حرف دروغو راست شنیدم***منم حرف راستمو دروغ دیدم***به هم میگفت قهرمان***میگف یه دونه ای تو جهان***میگفت فرشته ای از آسمون***قدرتو میدونم مهربون***منم میگفتم تو تاج سری***من هر چی باشم***تو از من بالاتری

ادامه مطلب  

10  

واس این ازمون خوب نبود اوضاعم ولی مباحثش مباحثی بود که پارسال خوب خونده بودم. واس همین استرس زيادی نداشتم وخلاصه های پارسالمو مرور کردم 
وشب اومدم خوابیدم  تقریبا نیم ساعت بود که چشام رفته بود رو هم با صدای گریه مستر بیدارشدم تقریبا ساعت 2بود
این بچه شب ها کشیک میده والان دیگه شبام همش خواب میبینم بچه گریه میکنه 
ساعت 2بیدار شدم  پتو وبالشم جمع کردم اومدم بالا بخوابم که خوابم پرید وتا ساعت 3.30بیدار بودم به حدی اعصابم خورد شد که شدیدا بغض کرد

ادامه مطلب  

10  

واس این ازمون خوب نبود اوضاعم ولی مباحثش مباحثی بود که پارسال خوب خونده بودم. واس همین استرس زيادی نداشتم وخلاصه های پارسالمو مرور کردم 
وشب اومدم خوابیدم  تقریبا نیم ساعت بود که چشام رفته بود رو هم با صدای گریه مستر بیدارشدم تقریبا ساعت 2بود
این بچه شب ها کشیک میده والان دیگه شبام همش خواب میبینم بچه گریه میکنه 
ساعت 2بیدار شدم  پتو وبالشم جمع کردم اومدم بالا بخوابم که خوابم پرید وتا ساعت 3.30بیدار بودم به حدی اعصابم خورد شد که شدیدا بغض کرد

ادامه مطلب  

10  

واس این ازمون خوب نبود اوضاعم ولی مباحثش مباحثی بود که پارسال خوب خونده بودم. واس همین استرس زيادی نداشتم وخلاصه های پارسالمو مرور کردم 
وشب اومدم خوابیدم  تقریبا نیم ساعت بود که چشام رفته بود رو هم با صدای گریه مستر بیدارشدم تقریبا ساعت 2بود
این بچه شب ها کشیک میده والان دیگه شبام همش خواب میبینم بچه گریه میکنه 
ساعت 2بیدار شدم  پتو وبالشم جمع کردم اومدم بالا بخوابم که خوابم پرید وتا ساعت 3.30بیدار بودم به حدی اعصابم خورد شد که شدیدا بغض کرد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1